GROSS STAHL, s.r.o.

HUTNÍ MATERIÁLY

ČeskyDeutsch

O SPOLEČNOSTI

ISO 9001

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GROSS STAHL, s.r.o.

se sídlem Borského 1011/1, 152 00 Praha 5, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42032, IČ: 649 39 545

1.Předmět všeobecných obchodních podmínek

1.1.
Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je úprava vzájemných práv a povinností společnosti GROSS STAHL, s.r.o. jako prodávajícího (dále jen Prodávající) a třetích osob jako kupujících (dále jen Kupující) při prodeji hutního materiálu, jakož i jiných produktů Prodávajícího a případně provedení dalších služeb (dále jen zboží). Prodávající a Kupující dále také společně jako smluvní strany. Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, potvrzení cenové nabídky.

1.2.
Tyto podmínky platí přiměřeně i pro jiné smlouvy uzavřené mezi společností GROSS STAHL, s.r.o. a třetí osobou.

2.Uzavření smlouvy

2.1.
Požadavek na dodání zboží uskutečňuje Kupující provedením poptávky. Poptávka může být provedena prostřednictvím telefonu, faxu, emailu, listovní služby a elektronickým Poptávkovým formulářem na webových stránkách Prodávajícího (www.gross-stahl.cz).

Poptávka musí obsahovat:

 • základní identifikační údaje Kupujícího
 • specifikaci požadovaného zboží včetně jeho množství
 • návrh termínu dodání a místo dodání
 • návrh úhrady kupní ceny

Poptávka by dále měla obsahovat:

 • požadovanou dokumentaci k dodávce zboží
 • obchodní doložku Incoterms

Provedením poptávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi a přistupuje k nim a bude se jimi řídit. Veřejné cenové nabídky prodávajícího uvedené v ceníku v nabídkovém programu jsou orientační a nejsou pro Prodávajícího závazné.

2.2.
Na základě provedení poptávky Prodávající zašle Kupujícímu cenovou nabídku na poptávané zboží.
Na základě písemného potvrzení cenové nabídky ze strany Kupujícího, za které se považuje i objednávka Kupujícího reagující na cenovou nabídku, zašle Prodávající Kupujícímu návrh kupní smlouvy. Zaslání veškerých výše uvedený dokumentů může být provedeno s platností originálu faxem, emailem, listovní službou, případně osobně. V případě doručování ze strany Kupujícího se považují dokumenty za doručené, pouze pokud jsou odeslány na adresy Prodávajícího uvedené v odst. 2.3. těchto VOP pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, bude návrh kupní smlouvy obsahovat:

 • specifikaci dodávaného zboží včetně jeho orientačního množství
 • nezávazný návrh termínu dodání zboží
 • místo a způsob dodání zboží a cena za dopravu bude-li sjednána
 • jednotkovou cenu za zboží a celkovou orientační kupní cenu
 • způsob úhrady kupní ceny
 • cenu za případnou úpravu zboží

2.3.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak je kupní smlouva uzavřena dnem, kdy je nezměněný návrh kupní smlouvy podepsaný Kupujícím doručen osobně, listovní službou, faxem či emailem Prodávajícímu na adresy uvedené v tomto odstavci. Kupní smlouva doručená jakýmkoli zde uvedeným způsobem má platnost originálu. Jakákoli změna provedená v návrhu kupní smlouvy je považována za nový návrh, který je přijat písemným odsouhlasením druhou smluvní stranou.

Doručovací adresa Prodávajícího pro písemná podání je:

Provoz Rakovník

GROSS STAHL, s.r.o., Sídl.Gen.J.Kholla 2710, 269 01 Rakovník.
Emailová adresa: info@gross-stahl.cz, nebo na emailovou adresu, z níž byl návrh Prodávajícím odeslán
Fax: 313 511 857, - 886

V případě, že Kupující nedoručí Prodávajícímu do 5-ti dnů od obdržení podepsaný nezměněný návrh kupní smlouvy, považuje se kupní smlouva za uzavřenou dnem, kdy byl Kupujícímu doručen návrh kupní smlouvy reagující na Kupujícím potvrzenou cenovou nabídku. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena ve znění návrhu kupní smlouvy odeslaného Prodávajícím.

K uzavření kupní smlouvy dochází dále také dnem dodání objednaného zboží a to ve znění návrhu kupní smlouvy.

3.Dodací podmínky

3.1.
Den dodání zboží bude určen na základě vzájemné dohody (faxem, mailem listovní službou, telefonicky či osobně na adresu uvedené v odst. 2.3. těchto VOP) smluvních stran po uzavření kupní smlouvy. Nedojde-li k této dohodě, platí jako termín dodání den stanovený Prodávajícím v oznámení o dodání zboží, které bude zasláno Kupujícímu po uzavření kupní smlouvy. Pro zaslání oznámení platí obdobně ustanovení odst. 2.2. těchto VOP.

Dnem dodání zboží je den předání zboží Kupujícímu nebo prvnímu přepravci k přepravě pro Kupujícího.
Závazek Prodávajícího je splněn řádně a včas bylo-li umožněno Kupujícímu nebo prvnímu přepravci převzít zboží, a to i v případě kdy k převzetí zboží bez zavinění Prodávajícího nedošlo. Nedohodnou-li se Prodávající a Kupující v kupní smlouvě jinak, je Kupující povinen si zboží převzít v dohodnutém termínu ve skladu Prodávajícího. Nebude-li zboží Kupujícím převzato nejpozději do 14-ti dnů po dohodnutém termínu dodání zboží má Prodávající právo odstoupit od smlouvy. V případě, že Prodávající skutečně odstoupí od smlouvy, má nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30% z orientační kupní ceny za zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

3.2.
Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem dodání a Kupující je povinen objednané zboží, nebo i jeho část od Prodávajícího nebo od dopravce přijmout. Při dodání zboží je Kupující povinen potvrdit podpisem na dokladu osvědčujícího převzetí zboží (např. dodací list) převzetí dodaného zboží a takto potvrzený doklad předat přímo Prodávajícímu nebo mu ho zaslat prostřednictvím faxu, mailu, listovní služby na adresy uvedené v odst. 2.3. těchto VOP. V případě, že kupující nesplní tuto povinnost je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Nepřevezme-li Kupující zboží, je Prodávající oprávněn kromě orientační kupní ceny účtovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti Kupujícího, kryjící paušálně náklady na dopravu a uskladnění nepřevzatého zboží ve výši 7% z orientační kupní ceny nepřevzatého zboží za každý započatý týden, v němž je kupující v prodlení s převzetím zboží.

3.3.
Prodávající neodpovídá za jakékoli opožděné nebo neuskutečněné dodání zboží v důsledku zavinění subdodavatelů. V takovém případě má Prodávající právo prodloužit dodací lhůty dodávky zboží bez povinnosti k náhradě škody.

3.4.
Vady v množství dodaného zboží mohou být Kupujícím uplatněny pouze po následném úředním zvážení nebo změření zboží, a to neprodleně po dodání zboží. Pokud je to právně přípustné vyhrazuje si prodávající hmotnost dodávaného zboží přednostně stanovit bez vážení koeficientem obchodní hmotnosti (kg/m) podle příslušné normy. Množství skutečně dodaného zboží se může lišit od orientačního množství zboží uvedeného v kupní smlouvě, Kupující je s tímto srozuměn a souhlasí s tím. Pokud je sjednáno dodání zboží s dokumenty kontroly podle příslušného atestu EN 10204, je Prodávající povinen Kupujícímu tyto dodat nejpozději do 45 dnů ode dne dodání zboží.

3.5.
Zboží se dodává nezabalené a nechráněné proti korozi, není-li výslovně sjednáno jinak. Je-li sjednáno navíc balení zboží, bude toto účtováno samostatně ke kupní ceně. Zpětný odběr obalového materiálu je vyloučen.

3.6.
Pokud nebyly písemně sjednány jiné normy, jsou jakost a rozměry stanoveny dle norem DIN, resp. seznamu materiálů. Nedají-li se aplikovat normy DIN či seznamy materiálů, platí příslušné normy EURO. Nejsou-li tyto k dispozici, platí obchodní zvyklosti.

4.Kupní cena a její placení

4.1.
Pro určení celkové kupní ceny je vždy rozhodující jednotková cena, tj. cena za kilogram, metr, atp…, jež je stanovena v kupní smlouvě. Tato jednotková cena je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran měnit.
Pro stanovení celkové kupní ceny je rozhodné množství skutečně dodaného zboží, které je vynásobeno příslušnou jednotkovou cenou stanovenou v kupní smlouvě. Tato celková kupní cena bude vypočtena a uvedena ve faktuře – daňovém doklad, dle způsobu zde uvedeném a Kupující je povinen tuto celkovou kupní cenu uhradit. Kupující se stanovením kupní ceny tímto způsobem souhlasí.

4.2.
Kupující uhradí celkovou kupní cenu na základě faktury – daňového dokladu, kterou je Prodávající oprávněn vystavit po dodání zboží Kupujícímu nebo jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Celková kupní cena je splatná k datu uvedeném na vystavené faktuře – daňovém dokladu. Datum splatnosti celkové kupní ceny ve faktuře – daňovém dokladu stanoví Prodávající s ohledem na objem objednávek Kupujícího a délku vzájemných obchodních vztahů. Celkovou kupní cenu je možno uhradit v hotovosti na pokladně Prodávajícího nebo bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího. Prodávající nepřijímá žádné platby prostřednictvím šeků, směnek či akreditivů, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Dnem zaplacení se rozumí, den připsání částky na účet Prodávajícího nebo datum převzetí úhrady v hotovosti Prodávajícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy je-li Kupující v prodlení s úhradou celkové kupní ceny, ceny za přepravu zboží nebo ceny za úpravu zboží delším než 14 kalendářních dnů ode dne splatnosti celkové kupní ceny. Smluvní strany si dále sjednávají, že Prodávající je oprávněn zaslat Kupujícímu upomínky k zaplacení prostřednictví emailu, faxu či listovní služby na jemu známé doposud užívané adresy s tím, že všechny formy mají stejnou platnost jako doporučený dopis.

4.3.
Prodávající může požadovat po Kupujícím zálohu na kupní cenu a Kupující je povinen ji poskytnout. O požadavku zálohy bude Kupující informován v návrhu kupní smlouvy. Bude-li Prodávajícím požadována záloha na kupní cenu, vystaví Prodávající po uzavření kupní smlouvy zálohovou fakturu, ve které stanoví datum její splatnosti. Zboží bude v tomto případě Kupujícímu dodáno v termínu sjednaném v souladu s těmito VOP a kupní smlouvou, nejdříve však 10 pracovních dnů po úplném uhrazení zálohové faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Je-li Prodávající s úhradou zálohové faktury více jak 10 dnů v prodlení, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy. V případě, že Prodávající skutečně odstoupí od smlouvy, má nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30% z orientační kupní ceny za zboží dohodnuté v kupní smlouvě. Zaplacením smluvní pokuty není nikterak dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.

4.4.
Nestanoví-li kupní smlouva jinak, celková kupní cena nezahrnuje náklady na přepravu zboží ke Kupujícímu. V případě dodání zboží na místo určené Kupujícím, má Prodávající nárok na úplatu za přepravu zboží, cena za přepravu je samostatně Prodávajícím stanovena v kupní smlouvě. Pro její uhrazení platí obdobně ustanovení 4.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4.5.
V případě, že bude Kupující požadovat úpravu objednaného zboží, bude cena za tuto úpravu stanovena samostatně v kupní smlouvě, případně ji stanoví dodatečně po uzavření kupní smlouvy Prodávající. Kupující s tímto postupem souhlasí a zavazuje se tuto cenu uhradit. Pro její uhrazení platí obdobně ustanovení 4.2. těchto VOP.

4.6.
V případě prodlení Kupujícího s uhrazením kupní ceny zboží, ceny za přepravu zboží nebo ceny za úpravu zboží je Prodávající oprávněn na Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení do zaplacení. Smluvní pokutu je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím bez ohledu na to, zda porušení povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, Kupující zavinil, či nikoliv.
Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje Kupujícího povinnosti náhrady případné škody, která by vznikla Prodávajícímu v důsledku porušení smluvních povinností Kupujícím.

Prodávající je oprávněn v případě nesplnění jakékoli povinnosti Kupujícího vyplývající z kupní smlouvy požadovat po Kupujícím zaplacení náhradu škody ve výši prokazatelných nákladů spojených s vymáháním splnění povinností.

V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoli peněžité pohledávky Prodávajícího vůči tomuto Kupujícímu, má Prodávající právo pozastavit veškeré další dodávky zboží, které vyplývají z jiných smluv uzavřených s tímž Kupujícím, nebo má právo od těchto jiných smluv uzavřených s Kupujícím odstoupit. V případě, že Prodávající skutečně od těchto smluv odstoupí, má Prodávající právo požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 25% z celkové orientační kupní ceny z každé jednotlivé smlouvy.

5.Přechod vlastnictví a odpovědnosti za škodu

5.1.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem uhrazení celé kupní ceny zboží, jejího případného příslušenství a veškerých dalších souvisejících pohledávek.

5.2.
Dnem přechodu nebezpečí nahodilé zkázy a škody na zboží na kupujícího, je den předání zboží Kupujícímu nebo předání prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, podle toho, která ze skutečností nastane dřív.

6.Odpovědnost za vady

6.1.
Kupující je povinen uskutečnit prohlídku zboží za účelem zjištění případných vad bezprostředně při jeho převzetí. Kupující je povinen zjevné vady dodaného zboží nebo chybějící množství zboží vyznačit při jeho převzetí na příslušném dokladu osvědčujícího dodání zboží (dodací, přepravní list). Kupující musí písemně uplatnit nároky z odpovědnosti za zjevné vady ve lhůtě 10-ti dnů od dodání zboží. Po uplynutí této lhůty je vyloučeno uplatnění nároků z odpovědnosti za zjevné vady.

V případě, že Kupující neprovede prohlídku dodaného zboží včas a s odbornou péčí a nevyznačí případné vady na příslušném dokladu, nemůže uplatnit nároky ze zjevných vad zboží, bez ohledu na to, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Jiné vady zboží musí Kupující Prodávajícímu písemně oznámit ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční lhůty.

Pokud nebude v kupní smlouvě dohodnuto jinak, činí záruční lhůta 12 kalendářních měsíců a počíná běžet ode dne dodání zboží Kupujícímu.

V případě zjištění jakékoli vady na zboží, je Kupující povinen zanechat zpracování tohoto zboží a na žádost Prodávajícího je povinen neprodleně předat Prodávajícímu vzorky reklamovaného materiálu.

6.2.
Reklamace
Kupující je povinen vady reklamovat vždy písemně a to formou doporučeného dopisu. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží v místě skladování zboží. Pokud je reklamace vad Prodávajícím uznána jako oprávněná, má Prodávající právo volby dle svého uvážení nebo po dohodě s Kupujícím rozhodnout o nároku Kupujícího. Prodávající buďto v přiměřené lhůtě odstraní reklamované vady nebo dodá Kupujícímu nové zboží za stejných podmínek jako zboží reklamované, nebo poskytne přiměřenou slevu na zboží.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.
V případě, že nastanou okolnosti s povahou vyšší moci, v důsledku nichž je znemožněno řádné plnění Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů, má Prodávající nezadatelné právo prodloužit dodací lhůty dodávky zboží, nebo od kupní smlouvy odstoupit a to vždy bez povinnosti k náhradě škody. Povinnosti Kupujícího k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit odkazem na vyšší moc. Za vyšší moc se v uvedených případech považují zejména mimořádné okolnosti bránící řádnému plnění Prodávajícího, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího a nemohly být smluvními stranami odvráceny.

7.2.
Kupující se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nepostoupí ani nijak nepřevede svá práva a povinnosti plynoucích z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.3.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z kupní smlouvy či v přímě souvislosti s ní a neupravené kupní smlouvou nebo těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.4.
Prodávající a Kupující se dohodli, že veškeré spory vzniklé z kupní smlouvy či v přímé souvislosti s kupní smlouvou, včetně sporů o platnost kupní smlouvy, které se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, případně jiné právní věci vztahující se ke smluvnímu vztahu Prodávajícího a Kupujícího založeného kupní smlouvou, budou rozhodovány v občanském soudním řízení příslušným soudem České republiky. Prodávající a Kupující tímto v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8 pro případ, že by řešení sporu nebo jiné právní věci spadalo do věcné příslušnosti okresního soudu, a místní příslušnost Městského soudu v Praze pro případ, že by řešení sporu nebo jiné právní věci spadalo do věcné příslušnosti krajského soudu.

7.5.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně přístupné (a) v sídle Prodávajícího, (b) na Internetu na adrese www.gross-stahl.cz.

Všeobecné obchodní podmínky mohou být změněny pouze rozhodnutím Prodávajícího.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 8.9.2010

 

 

Spisová značka C 42032 Praha ● hlavní stránkainfo@gross-stahl.cz

NAVRCHOLU.cz